Dold formaldehyd i hudvårdsprodukter – Ökad risk för hudcancer?

Formaldehyd i hudvårds­produkter - ökad risk för hudcancer?

Antalet fall av hudcancer har ökat kraftigt sedan 70-talet. Normalt skylls detta på ett ändrat beteende i form av ökat solbadande i kombination med ett tunnare ozontäcke. Men är detta verkligen hela sanningen? Vi ställer oss frågan om formaldehyd i hud­vårdsprodukter kan ha bidragit till den kraftiga uppgången av hudcancer?

Läs kortare sammanfattning

Att formaldehyd i höga doser kan orsaka DNA-skador som kan leda till cancer är känt sedan länge. Senare års forskning har dock även visat att låga doser formaldehyd försvårar reparationen av de skador på DNA som solens UV-strålning orsakar. Och då pratar vi om nivåer som ligger långt under EU’s gränsvärden för formaldehyd i hudvårds­produkter. Nivåer som alltså anses vara ofarliga för oss.

Formaldehyd är ett vanligt konserveringsmedel i hudvårds­produkter och 20-25% av alla hudvårds­produkter innehåller låga nivåer formaldehyd för att förhindra svamp- och bakterietillväxt. Ytterligare 25% av hudvårds­produkter är av olika orsaker kontaminerade med formaldehyd. Så med tanke på det antal hudvårds­produkter som varje person använder varje dag kan man utgå ifrån att en stor del av befolkningen dagligen är exponerade för formaldehyd.

Det är dock sällan ren formaldehyd som tillsätts utan oftast används så kallade formaldehyd­frisättare. Ämnen som när de bryts ner bildar små mängder formaldehyd för att den konserverande effekten ska vara under lång tid. Formaldehyd­frisättare är inte helt lätta att känna igen i en innehålls­förteckning. Namnen har ingen tydlig koppling till formaldehyd och ofta finns flera olika namn på samma ämne. I rutan intill listar vi de vanligaste som vi tycker att man bör undvika i sina hudvårds­produkter.

Det har dessutom visat sig att små mängder formaldehyd kan finnas i produkter utan att det finns med i innehålls­förteckningen. Undersökningar har visat att runt var tredje hudkräm innehåller formaldehyd utan att det deklarerats i innehålls­förteckningen.

För att göra det enklare för konsumenter att helt undvika formaldehyd efterlyser vi därför en ny märkning från alla seriösa hudvårds- och kosmetikamärken: Märk era produkter med ”Fritt från Formaldehyd”!

 

- Att undvika -


Formaldehyd­frisättare


Imidazolidinyl urea

Diazolidinyl urea

DMDM hydantoin

/ dimethyloldimethyl hydantoin / 1,3-Dimethylol-5,5-dimethylhydantoin

Quaternium-15

/ Dowicil 75 / Dowicil 100/ Dowicil 200 / 1-(3-chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane hydrochloride / Methenamine 3-chloroallylochloride

Sodium hydroxymethylglycinate

Bronopol

/ 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol

Benzylhemiformal

Bronidox

/ 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane

Germaben II

Liquid Germall Plus

Formaldehyd är irriterande, allergen och cancerklassad

Formaldehyd är en mycket reaktiv molekyl [1] som både är irriterande och en av de mest allergena substanser som används i hudvårdsprodukter [2-5]. Vid höga doser kan formaldehyd orsaka DNA-skador som kan leda till tumörer [6]. Formaldehyd är klassat som cancerogen och inandning av formaldehyd ökar risken för cancer i näsgångar och svalg och eventuellt leukemi [6-8].

 

Formaldehyd godkänt upp till 0,2% i hudvård inom EU

Låga doser formaldehyd anses däremot ofarliga. Både Europeiska SCCS och CIR-gruppen håller fast vid att de små mängder formaldehyd som finns i kosmetika och hudvårds­produkter är helt riskfria [7,9]. Som argument för att det är ofarligt framförs ofta det faktum att kroppen själv bildar formaldehyd som en biprodukt i vissa reaktioner. Men denna formaldehyd oskadliggörs mycket snabbt av speciella detoxifieringssystem i kroppen och endast en mycket låg dos kvarstår i blodet [1,8].

I january 2016 satte Europeiska kommissionen upp formaldehyd på listan över CMR-ämnen (carcinogena, mutagena eller reprotoxiska), klass 1B. Därefter kom nu nyligen ett formellt förslag från kommissionens regelverk att, eftersom industrin inte har lyckats visa att det saknas alternativ till formaldehyd, så ska formaldehyde och Quaternium-15, en av formaldehyd frisättarna, tas bort från listan över tillåtna substanser i kosmetika. Men, eftersom förslaget ännu inte är officiellt publicerat, så är formaldehyd alltjämnt tillåten som tillsats i hudvårds­produkter i koncentrationer upp till 0,2%. Faktum är att, även när de nya reglerna börjar gälla, så är forfarande alla de andra formaldehyd frisättarna tillåtna. Så i realiteten kommer de nya reglerna inte orsaka någon störrre förändring när det gäller närvaron av formaldehyd in hudvårdsprodukter. 

 

Formaldehyd stör cellernas förmåga att reparera DNA-skador

Flera forskargrupper har dock visat att låga doser formaldehyd stör cellernas system för att reparera skador på DNA [10-12]. Forskare från Berlin och Zürich visade 2014 att hudceller som behandlats 18 timmar med lågdos formaldehyd (ca 900 ggr lägre är den högsta tillåtna nivån inom EU) och sedan utsatts för UV-strålning tog signifikant längre tid på sig att reparera de skador som uppstått på DNA [12]. Specifikt handlar det om att formaldehyd försämrar förmågan hos reparationssystemen att känna igen skadorna, vilket försenar reparationen. Skador på DNA som inte repareras ökar risken för tumörutveckling. I försök på råttor som behandlades med formaldehyd på huden orsakade inte formaldehyden i sig hudcancer, men när råttorna samtidigt utsattes för en cancerogen kemikalie kunde man se att formaldehyden dramatiskt påverkade hastigheten med vilken tumörer uppstod [13].

 

Upp till 3 gånger vanligare med hudcancer hos balsamerare på begravningsbyråer

Balsamerare använder formaldehyd för minska förruttnelseprocessen inför begravningen. En epidemiologisk studie över dödsorsaker hos balsamerare på begravningsbyråer i New York under 1900-talet fann en markant ökning (2,2 ggr) av antalet hudcancerfall jämfört med genomsnittet i New York under samma period [14]. Bland de som jobbat mer än 35 år i branschen var skillnaden ännu tydligare och tre gånger fler än genomsnittet dog i hudcancer. Detta tyder på att långvarig exponering för formaldehyd ökar risken att drabbas av cancer orsakad av andra faktorer.

 

Formaldehyd­frisättande ämnen används som konserveringsmedel i hudvårds­produkter och kosmetika

Trots dessa forskningsrapporter anses alltså formaldehyd fortfarande vara ofarlig när den används i låga doser. Och eftersom det är godkänt och anses riskfritt är formaldehyd ett vanligt konserveringsmedel i hudvårds­produkter och kosmetika för att undvika att det bildas svamp och bakterier. Nuförtiden är det dock sällan ren formaldehyd som tillsätts utan ämnen som kontinuerligt frisätter små mängder formaldehyd, så kallade formaldehyd­frisättare (formaldehyde releasers) [9,15]. På så sätt kan man upprätthålla en låg nivå av formaldehyd i produkten under lång tid för att förlänga produktens hållbarhet.

 

Dolda orsaker till formaldehyd i hudvårds­produkter

Det har också visat sig att många produkter innehåller formaldehyd utan att det framkommer i innehålls­förteckningen. En dansk undersökning på hudkrämer fann att 51 av 100 undersökta hudkrämer innehöll formaldehyd eller formaldehyd­frisättare men att det endast på 18 produkter stod med i innehålls­förteckningen [16]. Det finns flera dolda orsaker till att en produkt kan innehålla formaldehyd. Formaldehyd har ibland används som konserveringsmedel i de ingredienser som ingår i produkten eller för sterilisering av tillredningskärl och förpackningsmaterial, vilket kontaminerar slutprodukten [2]. Kontaminering av hudvårds­produkter med formaldehyd kan också uppstå genom spontan oxidering av ethoxylerade tensider, framför allt om de utsätts för värme [17,18]. Dessutom har undersökningar från både Sverige och Danmark visat på att 17-23% av hudvårds­produkterna hade felaktig information i innehålls­förteckningen vad gäller konserveringsmedel [16,19].

 

I genomsnitt använder vi 1-2 produkter per dag innehållande formaldehyd­frisättare

Två studier från 2010 över hudvårds­produkter i Sverige, USA och Holland fann att ca 20-25% innehöll formaldehyd­frisättare [15,20]. Enligt EWG’s undersökning från 2004 använder vi i snitt 9 olika hudvårds­produkter per dag [21]. Om vi inte medvetet väljer bort produkter innehållande formaldehyd så är sannolikheten stor att vi använder åtminstone 1-2 produkter innehållande formaldehyd per dag vilket medför en livslång daglig exponering.

 

Undersök sambandet mellan låga doser formaldehyd och hudcancer

Antalet hudcancerfall har ökat kraftigt i västvärlden sedan 1970-talet [22]. Detta trots en allt större medvetenhet om riskerna med UV-strålning och en ökad användning av solskyddsprodukter. Vi tycker att det är dags att ta de studier som visat att formaldehyd försämrar reparationen av UV-skador på DNA på allvar. Vi skulle vilja se en undersökning som tittar på om den dagliga exponeringen för låga nivåer formaldehyd kan ha något med ökningen av antalet hudcancerfall att göra.

 

”Fritt från Formaldehyd” märkning önskas

Enligt EU’s regelverk the Cosmetic Directive måste produkter som innehåller mer än 0,05% formaldehyd märkas med varningen ”Innehåller formaldehyd” (”Contains formaldehyde”) [9]. 0,05% är dock 200 ggr högre än den låga koncentration som påverkar cellernas förmåga att reparera DNA-skador [12] och även 17 ggr högre än de lägsta koncentrationer som kontaktallergiker reagerar på (0,003%) [3]. Eftersom det är svårt att känna igen namnen på formaldehyd­frisättare och att det dessutom finns dolda orsaker till formaldehyd önskar vi att seriösa tillverkare av hudvårds­produkter vars produkter är helt fria från formaldehyd börjar märka dem med ”Fritt från Formaldehyd”

 


Referenser

 1. Kalasz, H., Biological role of formaldehyde, and cycles related to methylation, demethylation, and formaldehyde production. Mini Rev Med Chem, 2003. 3(3): 175-92.
 2. de Groot, A.C. et al., Formaldehyde-releasers: relationship to formaldehyde contact allergy. Contact allergy to formaldehyde and inventory of formaldehyde-releasers. Contact Dermatitis, 2009. 61(2): 63-85.
 3. Yim, E. et al., Contact dermatitis caused by preservatives. Dermatitis, 2014. 25(5): 215-31.
 4. Schnuch, A. et al., Risk of sensitization to preservatives estimated on the basis of patch test data and exposure, according to a sample of 3541 leave-on products. Contact Dermatitis, 2011. 65(3): 167-74.
 5. Ponten, A. and Bruze, M., Formaldehyde. Dermatitis, 2015. 26(1): 3-6.
 6. Nielsen, G.D. et al., Re-evaluation of the WHO (2010) formaldehyde indoor air quality guideline for cancer risk assessment. Arch Toxicol, 2016.
 7. Boyer, I.J. et al., Amended safety assessment of formaldehyde and methylene glycol as used in cosmetics. Int J Toxicol, 2013. 32(6 Suppl): 5S-32S.
 8. World Health Organization (WHO), Air quality guidelines for Europe, 2nd ed., 2000.
 9. The Scientific Committee on Cosmetic Products and Non-Food Products Intended for Consumers (SCCS), Opinion Concerning Determination of certain formaldehyde releaser in cosmetic products, 2002.
 10. Emri, G. et al., Low concentrations of formaldehyde induce DNA damage and delay DNA repair after UV irradiation in human skin cells. Exp Dermatol, 2004. 13(5): 305-15.
 11. Grafstrom, R.C. et al., Formaldehyde damage to DNA and inhibition of DNA repair in human bronchial cells. Science, 1983. 220(4593): 216-8.
 12. Luch, A. et al., Low-dose formaldehyde delays DNA damage recognition and DNA excision repair in human cells. PLoS One, 2014. 9(4): e94149.
 13. Iversen, O.H., Formaldehyde and skin carcinogenesis. Environment International, 1986. 12(5): 541-544.
 14. Walrath, J. and Fraumeni, J.F., Jr., Mortality patterns among embalmers. Int J Cancer, 1983. 31(4): 407-11.
 15. de Groot, A.C. and Veenstra, M., Formaldehyde-releasers in cosmetics in the USA and in Europe. Contact Dermatitis, 2010. 62(4): 221-4.
 16. Rastogi, S.C., Analytical control of preservative labelling on skin creams. Contact Dermatitis, 2000. 43(6): 339-43.
 17. Dahlquist, I. et al., Detection of formaldehyde in corticoid creams. Contact Dermatitis, 1980. 6(7): 494.
 18. Bergh, M. et al., Formation of formaldehyde and peroxides by air oxidation of high purity polyoxyethylene surfactants. Contact Dermatitis, 1998. 39(1): 14-20.
 19. Gruvberger, B. et al., Preservatives in moisturizers on the Swedish market. Acta Derm Venereol, 1998. 78(1): 52-6.
 20. Yazar, K. et al., Preservatives and fragrances in selected consumer-available cosmetics and detergents. Contact Dermatitis, 2011. 64(5): 265-72.
 21. EWG's Skin Deep Cosmetics Database, Exposures add up – Survey results. 2004 (Last update; 2004); Available at: http://www.ewg.org/skindeep/2004/06/15/exposures-add-up-survey-results/ [Accessed; October 2016]
 22. Erdmann, F. et al., International trends in the incidence of malignant melanoma 1953–2008—are recent generations at higher or lower risk?, International Journal of Cancer, 2013. 132(2): 385-400.

Läs mer om Gifter i hudvård